Promovisanje saradnje između civilnog društva Kosova i Srbije

Datum objave: 13.12.2021.
Logo_Inter_02.jpg Zajednička izjava predstavnika civilnog društva Kosova i Srbije

Svedočeći da se odnosi Kosova i Srbije ne unapređuju uprkos procesu dijaloga koji je u toku, izražavamo duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije na terenu kao i u svakodnevnom životu građana. Postoji potreba da se zaštite ljudska prava manjinskih grupa i u Srbiji i na Kosovu.
Zabrinuti smo zbog činjenice da se dijalog koristi za odvraćanje pažnje sa važnih pitanja poput narušavanja vladavine prava, korupcije kao i izazova u oblasti ljudskih prava.
Prepoznajući kontekstualne razlike u pogledu nivoa demokratije, vladavine prava i podele vlasti, koje utiču na proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova:

Pozivamo Vlade Srbije i Kosova da:
•    nastave dijalog na sadržajan i održiv način;
•    što pre sprovedu već postignute sporazume;
•    se suzdrže od zapaljive retorike protiv manjinskih zajednica i populističkih narativa o međusobnim odnosima i istoriji;
•    se posvete transparentnosti i omoguće učešće građana;  
•    preduzmu blagovremene mere kako bi razvili unutrašnji proces integracije;
•    poštuju prava manjina;
•    u cilju približavanja zajednica, rade na merama za izgradnju međusobnog poverenja.  


Pozivamo međunarodnu zajednicu da:

•    podrži dijalog i sporazume o normalizaciji tako da ne idu na uštrb demokratiji na Kosovu i u Srbiji;
•    se fokusira na suštinska pitanja umesto na rešavanje svakodnevnih sporova među stranama u dijalogu;
•    podrži civilno društvo u širem smislu (organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, kulturne ustanove, medije, sindikate itd.);
•    radi na normalizaciji i uspostavljanju održivih odnosa između dve strane;
•    podstakne širu unutardruštvenu i međudruštvenu debatu o prioritetima i mogućim rešenjima dijaloga.  Obavezujemo se da ćemo:

•    i dalje podsticati suštinsku i kontinuiranu debatu između civilnog društva na Kosovu i u Srbiji;
•    blagovremeno razmenjivati informacije o problemima, okolnostima i stanju oba društva;
•    zajednički reagovati na goruće probleme koji utiču na pogoršanje situacije na terenu i loše utiču na odnose između zajednica;
•    zadržati u fokusu nerešena pitanja koja su usled trenutnih problema i incidenata marginalizovana;
•    stvarati prostor za proaktivno liderstvo za izgradnju boljih odnosa i poboljšanja ljudskih prava  kao i svakodnevnog života građana;
•    prepoznati razlike između procesa u Srbiji i na Kosovu i reagovati u skladu sa tim, tražeći da se preduzimaju koraci u pravom smeru;
•    uključivati i druge aktere za nastavak dijaloga između predstavnika civilnog društva i omogućiti suštinsko učešće svih u ovom procesu.   

Potpisnici:

1.    Assist Kosovo Center - ASSIST, Pristina
2.    Beogradski centar za bezbednosnu politiku
3.    Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE)
4.    Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Mitrovica
5.    Centar za obuku iz zastupanja i resurse, Pristina (ATRC)
6.    Crno-beli svet, Mitrovica
7.    Centar za mir i toleranciju (CPT)
8.    Centar za zastupaje i demokratski razvoj (CADD)
9.    Centar za regionalizam, Novi Sad
10.    Demokratija Plus (D+)
11.    Drita Dibrani, Aktivista civilnog društva
12.    Evropski fond za Balkan
13.    Fondacija za otvoreno društvo, Novi Sad-Beograd
14.    Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
15.    Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE)
16.    Gradjanske Inicijative
17.    Grupa za istraživanje balkanske politike
18.    HANDIKOS, Kosovo
19.    Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), Beograd
20.    Incijativa mladih za ljudska prava (YIHR), Kosovo
21.    Institut za razvoj i integracije (IZHI)
22.    Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER)
23.    Jelena Lončar, Akademik Univerziteta Beograd
24.    Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
25.    Kosovski demokratski institut (KDI)
26.    Kosovski pravni institut (KLI)
27.    Kosovski centar za bezbednosne studije (KCSS)
28.    Liderstvo i razvoj (LAD)
29.    Nezavisna inicijativa za slepe, Kosovo
30.    Nova društvena inicijativa (NSI), Mitrovica
31.    NVO Aktiv
32.    NVO Zagovaranje za razvoj društva (AFSD)
33.    NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD), Gračanica
34.    NVO 'PLEJADA’, Prizren
35.    NVO 'Drugeza'
36.    NVO ‘VIZIJA 02', Istok
37.    NVO Aureola
38.    NVO Ženski centar 'ATO', Vucitrn
39.    NVO Romi u akciji, Djakovica
40.    Rahim Salihi, Aktivista civilnog društva, Bujanovac
41.    Savet za ljudska prava - Bujanovac
42.    Sindikat socijalnih radnika Kosova
43.    The Balkan Forum
44.    Udruženje žena Mitrovice za ljudska prava (MWAHR)
45.    Valon Arifi, Aktivista civilnog društva
46.    Vjollca Krasniqi, Akademik Univerziteta Pristina
47.    Xhejrane Lokaj, Aktivista civilnog društva