Evaluacija efektivnosti i efikasnosti razvojne pomoći Republici Srbiji po sektorima

Početak evalucije: 04.2013. - Kraj evaluacije: 04.2013.
U saradnji sa Maxima Consulting d.o.o. iz Beograda, InTER je angažovan od strane International Management Group i Kancelarije za evropske integracije na sprovođenju eksterne evaluacije efektivnosti i efikasnosti razvojne pomoći Republici Srbiji po sektorima. Cilj ove evaluacije je da se obezbedi nezavisna i sveobuhvatna procena međunarodne razvojne pomoći Republici Srbiji za osam sektora (i tematskih podsektora) navedenih u okviru Potreba za međunarodnom pomoći u periodu 2011-2013. godine: reforma državne uprave; vladavina prava; civilno društvo, mediji i kultura; konkurentnost; razvoj ljudskih resursa; poljoprivreda i ruralni razvoj; transport; i životna sredina i energetika. Evaluacija je pokrila period 2007-2011. godine i obuhvatila više od 1.400 projekata (bespovratna sredstva i koncesionalni zajmovi) preko više od 30 razvojnih partnera - EU, bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija. Za ovaj zadatak angažovana su 3 InTER-ova eksperta, koji su radili evaluaciju tri sektora: poljoprivreda i ruralni razvoj, konkurentnost i civilno društvo, mediji i kultura, i doprineli celokupnom kvalitetu izveštaja o evaluaciji. Evaluacija je započeta u januaru i trajala je do kraja aprila 2013. godine.

Povezani tekstovi:

Objavljen Iizveštaj o evaluaciji efektivnosti i efikasnosti razvojne pomoći

Resurs centar

Aktuelni konkursi