Datum početka: 29.02.2012.
InTER je odabran da učestvuje u programu TRAIN (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji za cilj ima podsticanje političkog dijaloga između “think tank” organizacija i političkih aktera na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).

Cilj programa TRAIN je podrška “think tank” organizacijama koje imaju jasan pristup orijentisan prema politici, sa fokusom na nacionalne, regionalne i/ili međunarodne politike. Ključni aspekti priliko odabira organizacija učesnika su:
-     Centralna pozicija tema koje se odnose na evropske integracije i srodnih tema u radu “think tank” organizacije;
-     Istraživački kapaciteti i profesionalizam koji se ogledaju u redovnim publikacijama, uključujući preporuke politike za donosioce odluka;
-     Iskustvo u prenošenju rezultata istraživanja relevantnim akterima poput parlamenta, nacionalnih medija i političkih partija.

Program je otvoren za učešće dva istraživača iz svake odabrane “think tank” organizacije. Programske aktivnosti podeljene sun a četiri ključne faze:
-     Uvodni regionalni seminar koji će se organizovati sa odabranim organizacijama u Beogradu od 22. do 25. marta 2012. godine. Cilj seminara obuhvata izradu nacrta dokumenata o politici, kao i diskusiju i razradu odabrane i predložene teme istraživanja;
-     Seminar u Berlinu, od 11. do 15. juna 2012. godine, na kojem će se revidirati nacrti radova i diskutovati o odabranim temama sa relevantnim akterima sa nemačke političke scene. Učesnicima će biti dati komentari o sadržaju i strukturi radova, a imaće mogućnost id a razgovaraju o najboljim praksama na regionalnom nivou.
-     Završni seminar u Briselu, od 16. do 20. septembra 2012. godine gde će “think tank” organizacije biti pozvane da predstave svoje rezultate donosiocima odluka u Evropskoj Uniji, kao i da uspostave kontakte sa relevantnim akterima iz Brisela. Razgovaraće o svojim istraživačkim radovima sa akterima iz različitih evropskih institucija (Evropska komisija, Evropski parlament i Savet ministara) i organizacija sa sedištem u Briselu, i imaće priliku da dobiju savete o deljenju svojih rezultata sa donosiocima odluka na nacionalnom vnivou.
-     Završna faza programa je distribucija istraživačkih radova ključnim donosiocima odluka na nacionalnom nivou, u parlamentu, resornim ministarstvima i relevantnim agencijama.

InTER će u programu TRAIN učestvovati sa dva istraživača, Dragišom Mijačićem i Veselom Ćurković, koji će zajednički uraditi istraživanje o proceni efekata razvojne podrške Evropske unije na ekonomski razvoj u Republici Srbiji.

TRAIN Alumni 2013 1. seminar

TRAIN Alumni 2013 2. seminar

TRAIN Alumni 2013 Policy Brief