Monitoring i evaluacija programa Međunarodnog centra Ulof Palme u Srbiji

Početak evalucije: 03.2012. - Kraj evaluacije: 03.2012.
PalmecenterLogo2.jpg InTER je angažovan od strane Međunarodnog centra Ulof Palme na podršci u izradi i nadzoru implementacije tekuće evaluacije Programa Centra Palme u Srbiji za period od 2012-do 2014. godine.

MEĐUNARODNI CENTAR ULOF PALME
Centar Palme (OPC) sprovodi aktivnosti u duhu Ulofa Palmea na polju demokratije, ljudskih prava i mira, i sarađuje sa ljudima i organizacijama širom sveta, u zemljama poput Brazila, Burme, Južne Afrike, Palestine i Moldavije. Kroz razvojne projekte OPC-a, organizacija teži da “osnaži ljude da mogu da promene svoje društvo, a time i sopstvene živote. Žene, mladi, i direktni aktivisti su naše glavne ciljne grupe. Široka međunarodna mreža Švedskog radničkog pokreta omogućuje saradnju sa globalnim partnerima koji dele naše vrednosti.’
Sedište Centra Palme je u Stokholmu. Više informacija na: www.palmecenter.se.

PROGRAM U SRBIJI
Program u Srbiji obuhvata četiri razvojna projekta. Projekte sprovode lokalne organizacije u Srbiji, preko jedne od 26 organizacija članica Centra Palme u Švedskoj. Ciljna grupa programa u Srbiji su radnički sindikati u industriji automobila, metalskoj i tekstilnoj industriji u Vojvodini i Kragujevcu. Delovi programa posebno se odnose na žene članove sindikata, kao i druge radnike, članove sindikata u regionu.

ZADATAK
InTER je angažovao dvočlani tim eksperata za monitoring i evaluaciju da rade sa Centrom na ovom zadatku. Tim će na realizaciji raditi sa Menadžerom programa OPC-a (u Stokholmu) i Regionalnim koordinatorom OPC-a (u Sarajevu).

Tokom prve godine (2012), zadatak se odnosi na izradu matrica za obezbeđivanje kvaliteta Programa u Srbiji (za svaki od četiri projekta i za celokupni Program u Srbiji), kao i prikupljanje osnovnih podataka za indikatore programa. Tim koji realizuje zadatak u ime InTER-a takođe će uspostaviti sistem za monitoring i evaluaciju rezultata.

Tokom druge godine (2013), tim će sprovesti monitoring kroz redovne posete programu i pružiti savete projektnim partnerima za unapređenje samih projekata / programa i njihove implementacije. Na kraju druge godine biće izrađen izveštaj o monitoringu programa za OPC.

Tokom treće godine (2014), time će nastaviti sa nadzorom programa kroz posete. Na kraju treće godine tim će sprovesti evaluaciju rezultata za sve tri godine programa, i izraditi izveštaj o evaluaciji za OPC.

Resurs centar

Aktuelni konkursi