-
 • PB_Environment.jpgDatum početka 02.12.2014.Policy papers

  Zaštita životne sredine i upravljanje komunalnim otpadom

  Zaštita životne sredine i oblast upravljanja komunalnim otpadom su među najvećim izazovima u procesu pregovora za članstvo u EU. Pet godina nakon usvajanja Strategije za upravljanje otpadom 2010-2019 u Srbiji funkcioniše svega 7 od predviđenih 26 regionalnih centara za odlaganje komunalnog otpada. Da li je ovo pokazatelj da se oblast životne sredine nalazi prilično nisko na listi prioriteta Vlade, iako je njen značaj više puta potvrđivan u kontekstu predpristupnih pregovora Srbije i EU? Da li je dovoljno uraditi (najavljenu) reviziju Strategije i smanjiti broj predviđenih regionalnih centara da bi se valjano regulisala oblast upravljanja otpadom? Ili postoje bolje načini da se ispune ciljevi definisani u Strategiji? U ovom policy briefu analizirali smo rezultate politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja komunalnim otpadom i izvukli smo ključne preporuke u narednom periodu.

  Detaljnije
 • LER_17.jpgDatum početka 12.11.2014.Policy papers

  Policy paper "Rezultati inicijativa u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach) i sektorski/tematski orijentisan razvojni pristup"

  Nakon decenije od početka intenzivnog sprovođenja različitih aktivnosti na polju lokalnog ekonomskog razvoja (LER) u Srbiji, svakako postoji potreba za analizom njihovih rezultata. Iako nam nezavisne evaluacije projekata govore da projekti koji su u Srbiji realizovani u oblasti LER-a obično ostvaruju očekivane ciljeve merene kroz projektne rezultate, ne znamo mnogo o tome šta je postignuto na planu dugoročnih promena. Pa ipak, svi razvojni akteri slažu se da su održivost i postizanje dugoročnih društveno-ekonomskih transformacija glavni ciljevi projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja. Ovaj rad analizira dve osnovne grupe razvojnih pristupa koje su realizovane u Srbiji: Geografski orijentisan razvojni pristup (Area-Based Development approach - ABD) i sektorski/tematski orijentisan pristup. U proučavanju dugoročnih transformacija koje su prouzrokovala ova dva tipa inicijativa LER-a ova studija fokusiraće se na dva indikatora: administrativne kapacitete lokalnih samouprava i participativni pristup u kreiranju politika i planiranju. Studija će pokušati da pruži odgovor na sledeća pitanja: Da li se ABD pristup u poređenju sa sektorskim/tematskim pristupom pokazuje kao bolji u pogledu unapređenja administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava i participativnog pristupa u kreiranju politika?

  Detaljnije
 • Untitled_1.jpgDatum početka 29.04.2014.Policy papers

  Regionalni razvoj - bez dobrog naslova ili bez jasne vizije

  Srbija je dobila Vladu sa stabilnom većinom. Pre toga Skupština Srbije izglasala je Zakon o ministarstvima koji predviđa 16 ministarstva. Međutim, iako su regionalne razlike u Srbiji najveće u Evropi, po prvi put od 2007. godine Vlada Republike Srbije nema Ministarstvo regionalnog razvoja. Policy Brief “Regionalni razvoj: bez dobrog naslova ili bez jasne vizije” analizira program Vlade Srbije u odnosu na pitanja od značaja za regionalni razvoj i daje preporuke ključnim akterima u ovoj oblasti.

  Detaljnije
 • Policy_brief_cover_9_09.jpgDatum početka 20.11.2013.Policy papers

  Policy Brief: Promene na terenu podstaknute dijalogom: Analiza sprovodjenja dogovora o slobodi kretanja i trgovine izmedju Kosova i Srbije uz posredstvo EU

  Dijalog između Kosova i Srbije uz posredstvo EU započet je u martu 2011. godine. Za manje od tri godine dijalog je rezultirao brojnim zvaničnim sporazumima, razgovori su prešli iz tehničkih u političke, i pokrenuti su razgovori i saradnja između Kosova i Srbije koji bi prethodnih godina bili nezamislivi. Činjenica da su se političari visokog ranga iz Srbije i Kosova sastali da razgovaraju, kao i sami sporazumi, predstavljaju revolucionarne korake u odnosima između Kosova i Srbije. Međutim, ključ uspešnog dijaloga leži u implementaciji sporazuma. Uspešna implementacija sporazuma neophodna je za normalizaciju života građana i izuzetnoje relevantna za procese EU integracija i za Kosovo i za Srbiju. Ovaj policy brief analizira rana iskustva sa implementacijom tri ključna sporazuma – o slobodi kretanja, carinama i IBM-u – uzimajući u obzir prethodna iskustva sa protokom robe i ljudi između Kosova i Srbije, kao i savremene zahteve na polju ekonomske i regionalne integracije i saradnje. Rad takođe sadrži preporuke za politiku za sve strane u dijalogu. Policy brief je izrađen kao rezultat saradnje dve think tanks organizacije – InTER-a i Grupom za pravne i političke studije iz Prištine, u okviru DGAP TRAIN programa. Policy brief je u periodu od 11-14. novembra 2013. godine prezentovan u Briselu predstavnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji su uključeni u dijalog ili aktivnosti na pitanjima koja se odnose na Srbiju i Kosovo. Narednih nedelja policy brief biće prezentovan nacionalnim stejkholderima u Srbiji i na Kosovu. Više informacija o učesću InTER-a u DGAP TRAIN programu može se naći na stranici Istraživanja.

  Detaljnije