Podrška praćenju napretka u Poglavlju 35

Početak projekta: 09.2023. - Kraj projekta: 02.2024. Realizovani projekti
ASAP_i_Svedska_logoi_01.jpg U period od septembra 2023. do februara 2023. godine InTER sprovodi projekat “Podrška praćenju napretka u Poglavlju 35” koji finansijski podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“. Opšti cilj projekta je doprinos procesu evropske integracije Republike Srbije i razvoju demokratskih praksi kroz jačanje kapaciteta OCD za dalji rad u reformskim procesima i strateški dijalog sa donosiocima odluka. Projekat će nastojati da doprinese procesu EU integracija Republike Srbije kroz jačanje kapaciteta OCD, a pre svega Radne grupe NKEU za Poglavlje 35, za pružanje podrške u reformskim procesima, kao i u podsticanju tematski struktuirane debate između predstavnika državne uprave, organizacija civilnog društva (OCD), stručnjaka, privrede, sindikata i drugih zainteresovanih aktera. Projekat predstavlja nastavak prethodnih intervencija i obuhvata analitičku podršku, promociju dijaloga i aktivno učešće OCD u procesu podrške pregovorima između Beograda i Prištine. Kroz ovaj projekat RG će posebnu pažnju posvetiti organizovanju sastanaka sa zainteresovanim stranama i novinarima, i predstavljanju ključnih nalaza izrađene analize. Takođe, projekat obuhvata i nastavak izrade biltena u kom će relevantni akteri iznositi mišljenja i stavove u pogledu normalizacije odnosa Beograda i Prištine i rešavanja kosovskog pitanja.

Povezane vesti:

RG NKEU za Poglavlje 35 jača saradnju sa medijima

Predstavljene analize Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila svoje aktivnosti medijima

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 organizovala konferenciju „U susret Sporazumu”